Сметководствени услуги

 1. Финансиско сметководство
 2. Материјално сметководство
 3. Пресметка на платиПресметка на сите видови даноци
 4. Изготвување на годишни сметки
 5. Пријава и одјава на вработени
 6. Економско-правни совети
 7. Персонална евиденција
 8. Изработка на бизнис план
 9. Даночен консалтинг
 10. Пријава одјава на даночен обврзник
 11. Изработка на годишни даночни пријави ГДП

(Годишна даночна пријава треба да поднесе секој граѓанин кој, освен платата или пензијата, остварил и друг дополни

телен приход во текот на годината.)

Регистрација на фирми

Основање на ДОО и ДООЕЛ

Промени во Централен Регистар    

Сите видови на промени ( пр

омена на адреса , промена на управител , упис на основна главнива , промена на сопственик/оснивач , …..)